Opleiding MDFT

MDFT Academie is onderdeel van de Stichting Jeugdinterventies. De Academie biedt enerzijds cursussen aan in 'systeemgericht', inclusief gezinsgericht, werken en anderzijds de volle opleiding in MDFT.
MDFT Academie voldoet aan de gedragscode voor instellingen voor onderwijs en opleiding die niet door de overheid worden betaald. Deze instellingen moeten in de Europese Unie BTW heffen. De BTW-plicht geldt niet als de instelling goed presteert op strikte normen. MDFT Academie heeft de ‘entree-audit’ goed doorstaan en is nu ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Onze tarieven voor cursussen en opleidingen zijn daarmee vrij van BTW. 

Cursussen
Er is behoefte aan korte na- en bijscholing van beroepskrachten in systeemgericht werken. Kern van onze aanpak is de gedachte dat het gedrag van een jongere niet alleen vanuit de eigen persoon is bepaald, maar ook onder invloed staat van sociale systemen uit zijn of haar omgeving. Daartoe horen het gezin, vrienden, school, werk, vrijetijdsbesteding, autoriteiten en instanties.
De bedoelde scholing benadrukt dat probleemgedrag van jongeren vaak meervoudig is en dat de belangrijkste componenten ervan aan de orde moeten komen wil de jongere echt van de behandeling profiteren.
MDFT verzorgt in dit kader korte en langere cursussen. Klik hier voor meer informatie.

Opleiding in MDFT-functies
MDFT Academie leidt op in drie MDFT-functies: therapeut, supervisor en trainer (opleider).
Om als MDFT-therapeut of -supervisor te kunnen worden opgeleid, moet de hulpverlener lid zijn van een MDFT-team.
De zorginstelling meldt voor de opleiding een heel team aan. MDFT Academie leidt geen individuele hulpverleners op, behalve als er in een bestaand team een vacature ontstaat of het team moet worden uitgebreid.

Voordat wij met een zorginstelling een opleidingscontract sluiten, komen medewerkers van MDFT Academie en een trainer een paar keer zonder verplichting langs voor het geven van toelichting en het bespreken van opties (contact).

De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde Nederlandstalige trainers en bestaat uit twee delen.
Allereerst Jaar 1, af te sluiten met het behalen van certificaat A. Daarna volgt aanvullende training, te bekronen aan het eind van Jaar 2 met certificaat B. Het aantal klassikale lesdagen is beperkt. Het zwaartepunt van de training ligt in persoonlijk contact via telefonische supervisie en via regelmatige werkbezoeken van trainers aan de teams. Deze op het team en de persoon van de therapeut/supervisor toegesneden aanpak werkt beter dan het alleen maar meedoen aan gezamenlijke lesdagen. Bovendien beperken wij met deze benadering het aantal verletdagen dat de instelling de kandidaat moet gunnen om de training te volgen.

Zodra MDFT Academie een hulpverlener gaat trainen, moet deze uit eigen praktijk een casus selecteren om MDFT toe te passen onder begeleiding van de trainers. MDFT kan daardoor van begin af aan bij financiers worden gedeclareerd.
Een team waarvan de leden gecertificeerd zijn in MDFT, krijgt van MDFT Academie een kosteloze licentie om dit behandelprogramma uit te voeren.

Nodig voor MDFT

Zorginstellingen
De instelling moet werken in teamverband mogelijk maken. Er zijn geen formele beletsels voor deze werkwijze; het is een kwestie van cultuur en welgemeende inzet.
De instelling heeft apparatuur om sessies op video of op een andere manier op te nemen om ze op kwaliteit van uitvoering van MDFT te laten beoordelen.
Als een jongere een probleem heeft met alcohol of drugs, is het nodig af en toe urine te (laten) testen, als onderdeel en ter ondersteuning van de behandeling.
De therapeuten hebben een mobiele telefoon, want ze moeten goed bereikbaar zijn.
De instelling beschikt over goede contacten. Een MDFT-therapeut moet zonder veel moeite een specialist voor een bepaald onderwerp kunnen consulteren.

Team
Een MDFT-team bestaat uit 3 tot 6 in MDFT gecertificeerde hulpverleners.
Daarbij is inbegrepen een supervisor. Deze coacht de therapeuten in het team en werkt ook zelf als MDFT-therapeut: steeds minstens 1 casus zelf doen om voeling te houden met de praktijk.
De therapeuten hebben minstens 20 uur per week om MDFT uit te voeren.
Tijdens de opleiding moet de beoogde supervisor voor minstens 0,5 fte (fulltime equivalent) voor MDFT beschikbaar zijn. Na certificatie kan de inzet iets omlaag; het minimum is dan 0,4 fte. De supervisor moet zich kunnen concentreren op MDFT. Dit lukt niet als hij of zij ook verantwoordelijk zou zijn voor andere behandelprogramma’s.
Niet verplicht maar wel gewenst is de beschikbaarheid van een therapieassistent of secretaresse. Hij of zij helpt het team bij het maken en bewaken van afspraken, het bellen van instanties en het verzamelen en vastleggen van gegevens.
Bij voorkeur werkt een team op en vanuit één locatie. Als de leden van het team uit verschillende organisaties stammen – goed mogelijk gezien het multidisciplinaire karakter van MDFT –, moeten zij elkaar geregeld zien en spreken.
Als regel komt het team eens per week bij elkaar voor een overleg van 1, hooguit 2 uur.

Wie kan er MDFT-therapeut worden?
Om de opleiding voor MDFT-therapeut te volgen voldoet de hulpverlener (kandidaat) bij voorkeur aan de volgende criteria:
* een adequate vooropleiding op HBO- of universitair niveau 
* 3 jaar ervaring met het werken met (ook) kinderen en/of adolescenten
* vertrouwd met gezinstherapeutische benaderingen
* kan zowel met de jongere, de ouders als derden goed communiceren
* staat open voor nieuwe ontwikkelingen en gaat ervan uit dat goede therapeut nooit is uitgeleerd

MDFT-therapeuten zijn pragmatisch en veroordelen niet. Ze weten van wanten en zijn bereid ook buiten hun kantoor en zo nodig buiten kantoortijd te werken. Ze kunnen goed in teamverband opereren en zien supervisie en begeleiding als vanzelfsprekend.

Wie kan er MDFT-supervisor worden?
Voor de supervisor geldt hetzelfde als voor een therapeut. Daar komt bij dat de kandidaat gezag uitstraalt en genoeg managementvaardigheden heeft om het team goed te laten draaien en de therapeuten (en de eventuele therapieassistent) individueel en als groep te begeleiden.
De zorginstelling is verantwoordelijk voor de selectie van kandidaten voor het supervisorschap. In de nota Opleiding in MDFT stap voor stap staat achterin een voorbeeld van een functieomschrijving.

Ondersteuning van managers
MDFT betekent voor veel instellingen een andere manier van werken. MDFT Academie ondersteunt daarom ook de managers van de instellingen met een MDFT-team. Ervaringen en tips worden uitgewisseld. Medewerkers van MDFT Academie komen langs. Voor de managers wordt eens per jaar een landelijke bijeenkomst belegd met op de agenda zaken als bekostiging (declaratiesystemen), personeelsbeleid, en nieuwe toepassingen van MDFT. Aanmelden voor de verzendlijst via contact.