Doelgroep

Leeftijd
MDFT richt zich op jongeren van 12 tot 23 jaar.
In de praktijk van MDFT zijn de meeste jongens en meiden 12 tot 19 jaar oud. Een hogere leeftijd dan 19 jaar (tot 23 jaar) is mogelijk bij bepaalde groepen zoals gedetineerde jongeren (opgenomen in een JJI – Juridische Jeugdinrichting) of jongeren met LVB (lichte verstandelijke beperking). In die gevallen moet er wel nog sprake zijn van een (te herstellen) gezinsrelatie, waarbij het niet per se nodig is dat de jongere nog thuis woont.

Probleemgedrag
Veel van de jongeren die voor MDFT in aanmerking komen, vertonen meervoudig probleemgedrag.
Dit gedrag uit zich in wisselende combinaties van verslavingsproblematiek
(= misbruik of afhankelijkheid van alcohol en/of drugs, verslaving aan computerspelletjes), delinquentie (criminaliteit), spijbelen, weglopen, gewelddadigheid, zich isoleren, depressie en angst. MDFT grijpt aan op de belangrijkste componenten van meervoudig probleemgedrag.
Zeker bij meervoudige problematiek is het volgens de wetenschappelijke literatuur nodig dat de jongere in behandeling gaat.
MDFT kan ook worden ingezet bij jongeren met enkelvoudig probleemgedrag, zoals alleen verslavingsproblematiek, alleen delinquentie, alleen een psychische of gedragsstoornis.

Een of twee ouders

Een of beide ouders van de jongere moet(en) bereid zijn aan MDFT mee te doen. Het begrip ‘ouder’ is ruim: het kan ook om een stief-, pleeg-, grootouder of een voogd gaan. Veel jongeren in MDFT komen uit gebroken gezinnen.

Nederlandse taal
De jongere en minstens een van de ouders moeten genoeg Nederlands kennen om vragen te begrijpen en gesprekken te kunnen volgen. Misschien kan een ander familielid assisteren of kan er een tolk worden ingeschakeld.

Etnische achtergrond
MDFT werkt bij elke tot nu toe onderzochte groepering (www.mdft.org).
Van de jongeren die in Nederland met MDFT behandeld worden, is 30 tot 40 procent allochtoon. Het blijkt goed mogelijk om hen en hun gezinnen in de behandeling te betrekken en te houden.

IQ

MDFT accepteert jongeren met een IQ van 60 of hoger. Een lichte verstandelijke beperking is geen belemmering zolang de jongere begrijpt wat er bedoeld wordt. Bij een IQ onder de 80 à 85 is het echter zeer wenselijk om de aanvullende module voor Licht Verstandelijke Beperkten (LVB) toe te passen.

Functioneren van het gezin
MDFT is inzetbaar ongeacht hoe het gezin functioneert. Niettemin is er met de meeste gezinnen die wij zien iets mis. Ouderlijk toezicht op de jongere en opvoedstijl kunnen te wensen overlaten, gezinsleden bieden elkaar weinig steun en communiceren onderling slecht, er zijn vaak conflicten en veel ouders hebben eigen problemen. MDFT biedt hierbij hulp.

Weinig barrières
MDFT kent weinig drempels en sluit weinig jongeren uit.
Bij verslavingsproblematiek of een psychische of gedragsstoornis wordt een jongere alleen van MDFT uitgesloten als er opname in een kliniek (ziekenhuis of andere instelling) nodig is.

Behoefte aan behandeling
Afgaande op gegevens van RIVM, CBS, NDM (Nationale Drug Monitor) en WODC (wetenschappelijk centrum; ministerie van Veiligheid en Justitie) schatten wij dat er elk jaar 7000 tot 8000 jongeren/gezinnen zijn die een behandeling als MDFT nodig hebben. Zie ook een artikel uit het tijdschrift Verslaving uit 2009.