Pluspunten van MDFT

Oog voor alle problematiek
Veel behandelingen voor jongeren hebben aanvankelijk enig resultaat. Maar meestal is het effect vluchtig. Dit komt vooral doordat de behandelaar slechts naar ťťn facet van het leven van de jongere kijkt en zich op ťťn gedraging concentreert.
Om het effect van een behandeling te laten beklijven, moeten alle belangrijke componenten van het probleemgedrag van de jongere worden aangepakt.

Met andere woorden, de behandeling moet integraal zijn. De therapeut moet beseffen dat het ene probleemgedrag het andere versterkt, en andersom. Je kunt behandelsucces hebben op ťťn front, maar dat beklijft niet als je aan ander probleemgedrag voorbijgaat. MDFT heeft een Ďintegraleí insteek. 

De jongere als eigen partij
MDFT is een systeemtherapie.
Bij jongeren werken systeemtherapieŽn beter dan andere behandelingen, zeker bij ernstige of meervoudige problematiek.
Een belangrijk verschil tussen systeemtherapieŽn onderling is het al dan niet accepteren van de jongere als een eigen partij in de behandeling.
Sommige systeemtherapieŽn zien de ouders als allesbepalend om de jongere te bewegen zijn gedrag te veranderen. De therapeut werkt met de ouders om zo te bereiken dat het met de jongere beter gaat. De sessies blijven meestal beperkt tot praten met de ouders.
Andere systeemtherapieŽn zetten eveneens in op de ouders, maar aan een deel van de sessies met de ouders doet ook de jongere mee.
MDFT vindt dit alles te beperkt. De adolescent is een eigen persoon, met eigen opvattingen en doelen. De jongere verbetert zijn of haar gedrag niet alleen via de invloed van de ouders, maar ook uit eigen kracht, te mobiliseren door de therapeut.
MDFT kent daarom niet alleen sessies met de ouders en met het gezin (ouders plus jongere), maar net zo vaak ook met de jongere zonder iemand anders erbij.
Die sessies met de jongere hebben een eigen therapeutische waarde. Zij dienen daarnaast als voorbereiding op de sessies met het gezin.
Zeker bij verslavingsproblematiek, delinquentie en spijbelen moet ook de jongere zelf actief in de behandeling worden betrokken om bepaalde zaken af te leren en andere zaken (manieren voor voorkoming van terugval) aan te leren.

MDFT kweekt behandelmotivatie
Gemotiveerd zijn voor behandeling is geen voorwaarde om naar MDFT te worden verwezen.
De meeste jongeren en ouders zijn aan het begin niet of nauwelijks gemotiveerd.
Motivatie moet gewonnen worden.
MDFT weet 80 tot 90 procent van de gezinnen in de behandeling te betrekken en daarin vast te houden. Dit is een hoge score.
MDFT presteert goed in het opwekken van behandelmotivatie doordat de therapeut meteen aan de slag gaat, zich betrokken toont ook buiten kantooruren, het gezin bezoekt, en naar snel succes streeft op punten die de gezinsleden dwarszitten.
Veel therapieŽn hanteren de methode van motiverende gespreksvoering. Dit doet MDFT ook, maar daarmee wordt niet volstaan.
De eerste sessie wordt snel gehouden en verdere sessies volgen spoedig. De therapeut belt of mailt of smsít de jongere en ook diens ouders tussen sessies door om hen aan te moedigen en om op de hoogte te blijven en afspraken te bewaken. Hoe ging het gisteren? Hoe laat kwam je thuis? Ben je op school geweest? Enzovoort. Bij zoveel aandacht groeit de bereidheid van de gezinsleden om met de behandeling door te gaan.
Ook andere systeemtherapieŽn hameren op behandelmotivatie, maar MDFT is het enige erkende programma waarin ook de jongere zelf intensief wordt aangesproken.

MDFT kan starten ook als de jongere en de ouders nog niet op ťťn lijn zitten
In systeemtherapieŽn waarin de ouders centraal staan kan de behandeling pas beginnen als de ouders mee willen werken.
Bij MDFT is de drempel lager. De therapeut kan starten met afzonderlijke sessies met de jongere en afzonderlijke sessies met de ouders. Daarin bereidt de therapeut de gezinsleden voor op het moment dat ze ook aan gezamenlijke sessies moeten meedoen. Dit lukt meestal. Het wegnemen van weerstand tegen behandeling is voor MDFT geen voorwaarde vooraf, maar een behandeldoel.

Flexibiliteit
MDFT werkt met een protocol dat flexibiliteit toelaat, binnen grenzen.
Therapeuten zijn enthousiast over MDFT. Wel vragen ze soms of het programma kan worden ingepast in hun dagelijkse werk en in het aanbod van hun instelling. Kan het worden gecombineerd met dagbehandeling? Kan met MDFT al worden begonnen als de jongere in een instelling of inrichting verblijft om daarna te worden voortgezet als ambulante zorg?
Meestal moeten er dan nieuwe modules of varianten van MDFT worden ontwikkeld. Dit kost tijd en aandacht. Maar MDFT is flexibel genoeg om deze vernieuwingen te kunnen realiseren. Zie: Nieuwe toepassingen van MDFT.

Niet commercieel
Die flexibiliteit is mede te danken aan het feit dat MDFT niet commercieel is. Er is geen bedrijf op de achtergrond dat zich verzet tegen aanpassingen van het behandelprogramma uit angst om controle of inkomsten te verliezen.