Zorg in bredere zin

MDFT kijkt ook naar sociale verbanden (systemen) buiten het gezin die voor een jongere belangrijk zijn. Met vertegenwoordigers van die systemen worden afspraken gemaakt, allianties gesloten. Dit wordt in Nederland soms ‘case management’ genoemd, soms ‘bemoeizorg’. Wij noemen het hier: zorg in bredere zin.
De benodigde acties kunnen worden uitgevoerd door de therapeut of een aan het team verbonden therapieassistent of secretaresse. Het gaat om zaken als:

School
- Rapportages vragen over spijbelen en rapportcijfers
- Het zorgadviesteam van de school bezoeken/raadplegen
- Ouders stimuleren naar schooloverleg te gaan

Werk
- Met instanties voor werkbemiddeling samenwerken en de jongere daarheen verwijzen
- Erop toezien dat de jongere niet verzuimt

Medische en psychische hulp
- Verwijzen, meegaan
- Bij opname opzoeken
- Therapietrouw bewaken

Financiële hulp
- Schuldsanering
- Potje regelen voor bijvoorbeeld het betalen van het lidmaatschap van een club

Steun omgeving mobiliseren
- Jongere en ouders zo nodig op het spoor zetten van zelfhulpgroepen
- Vrijetijdsbesteding helpen organiseren
- Buurtsteun activeren (opbouwwerk, buurtvader, wijkagent, enz.)

Justitie (indien relevant)
- Contact onderhouden met de jeugdreclassering
- Zittingen rechtbank bijwonen
- Gedetineerde jongere bezoeken

Bij verblijf in een instelling (residentiële jeugdzorg, jeugdzorgplus, jeugddetentie)
- Goede samenwerking en casusoverleg opbouwen met andere bij de jongere betrokken beroepskrachten, zoals gedragsdeskundigen, groepshoofden, interne schoolkrachten